• Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

DRAMA DA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ:

Sosyal beceri;bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan davranışlardır.Kişiler arası ilişkileri başlatma,sürdürme ve uygun şekilde bitirme becerileri sosyal beceri kapsamında değerlendirilebilir.Buna göre tanışma,kendini başkasına tanıtma ,randevu isteme selamlama,soru sorma ,cevap verme,dinleme rahatsızlık belirtme,belirtilen rahatsızlığa karşılık verme,saldırganlığa karşılık verme,çatışma çözümleme şikayet etme,gibi bir çok davranış sosyal becerilerin ortaya konduğu davranışlardır.Görüldüğü gibi bu beceriler direk yaratıcı drama etkinliklerinde ekinlik başlığı olarak yer alabilen temel konulardır.Bu durumda yaratıcı drama’nın aynı zaman da bir sosyal beceri eğitimi yöntemi olduğunu söylenebilir.
Sosyal beceri eğitimi konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur.Bilişsel yaklaşıma göre:sosyal beceri,öncelikli olarak bilişsel bir beceridir,dolayısıyla sosyal beceri eksikliği çeken kişiler aslında bilişsel yetersizlik nedeniyle bu durumdadırlar.Bu anlayışa göre verilecek eğitim daha çok kişinin bilişsel yeterliliğini artırmaya yönelik olmalıdır.(ikna,konferans,tartışma,örnek sosyal davranışlar içeren kitapların ve filmlerin sunulması…vb. Davranışçı yaklaşıma göre ise sosyal beceri eksikliği,davranış kazanılmamış
olması demektir.Bu anlayışa göre bireyin davranış göstermesi sağlanmalı ve gösterdiği zaman pekiştirilmelidir.kullanılabilecek yöntemler:taklit,rol oynama veya akran öğretim (sosyal becerisi düşük ile yüksek olanın eşleştirilmesi)olabilir.Taklit,rol oynama ve akran öğretimi yaratıcı drama içinde olan temel uygulamalar olmakla birlikte sosyal beceri eğitimi için yaratıcı dramanın bir bütün olarak uygulanması daha yararlı olacaktır.Değerlendirme aşaması bilişsel bilgi ile de desteklenebilecek olan bu uygulamalar ısınma aşamasında başlayarak kendini dramanın her aşamasında gösterir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

KAVRAM
 • Nesnelerin, özelliklerin ve düşüncelerin benzerliklere dayanarak zihinde bir grup oluşturması
  Özel isimler dışında kalan kelimeler kavramdır .örn:ağaç,ev,bebek,kitap vb.
  Kavramların yararları :
  *Çevrenin karmaşıklığını azaltır
  *Nesnelerin tanınmasını kolaylaştırır
  *Nesne/ olaylarla her karşılaşmada yeniden öğrenme gereğini azaltır
  *Etkinlikleri planlama ve onlara yön vermeye yardım eder
  *Nesne/ olay sınıflarını ilişkilendirme ve sıralandırmaya yardımcı olur
  *Düşünmeyi kolaylaştırma ve kesinleştirmeyi sağlar
  *Sağlıklı iletişim gereklidir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

Bilgisayarın çocukların eğitimi ve gelişimin de nasıl etkiye sahip olduğunu biliyoruz,okul öncesi eğitim kurumlarında da bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır.
Bilgisayar, öğrenmeyi kolaylaştırmada kullanılan bir kaynak ve bir araçtır.Çocukların gelişimine uygun olarak kullanıldığın da çok yararlı bir araçtır fakat uygun olarak kullanılmaması çocukların gelişimi üzerinde olumsuz bir çok etkisi gözlenmektedir.
3-4 yaşından itibaren çocuklar gelişimsel olarak bilgisayar kullanımını keşfetmeye ve araştırmaya başlarlar.Yanlız okul öncesi dönem de bilgisayar kullanımına dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır;

*Çocukların gelişimine uygun olmalıdır.
*Temel rutin becerileri kazandırmayı amaçlamalıdır.
*Matematik gibi problem çözmeye ve fikir geliştirmeye yönelik programlar içermesin,
*Yetişkin gözetimi altın da olmasına,
*Günde 10-20 dak.sürelerde kullanımına dikkat edilmelidir

Bu durum da bilgisayar destekli eğitimin okul öncesinden başlayarak çocuğa doğru bir şekilde verilmesi ileri okul dönemlerinde de yaralı olacağı,gelişiminde de önemli rol oynayacağı görülmektedir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

YARATICILIK

Yaratıcılık Ne Demektir?
Bilim, sanat, sahne ve şov dünyası, akademik ortamlar, iş yaşamı, gündelik yaşam gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyulan düşünsel, duygusal, entelektüel ve sosyal birçok bileşenin bir arada olduğu karmaşık bir beceridir.
Her bireyde var olan geliştirilmeyi ve desteklenmeyi bekleyen yaratıcılık, hem düşünsel hem de duygusal yaşamı ifade etmektedir.
Yaratıcılık kalıpların dışında, alışılmışın ötesinde düşünebilme ve üretebilme becerisi olarak tanımlanabilir. Yaratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kuraldışılık, değişik olma gibi özellikler bulunur. Olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir.En genel anlamıyla yaratıcılık; “bilinen şeylerden yeni bir şeyler çıkarmak, özgün bir senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, varlıklar ve olaylar arasında yeni ilişkiler kurmak ve böylece orijinal bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve ürünler ortaya koymak” şeklinde tanımlanabilir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Yaratıcılık Eğitimi Neden Gereklidir?
Günümüzde yaratıcılık sözcüğü hem çocuklar hem de yetişkinler açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşamın her alanındaki hızlı ve sürekli değişim yeni fikirler ve yeni ürünler yaratmayı, dolayısıyla yaratıcılığı geliştirmeyi zorunlu hale getirmektedir. Yaratıcı insan yeniliklere açık, zihinsel yönden sağlıklı, hoşgörülü, sosyal hayata uyumlu, pek çok alanda beceri kazanmış, özgün, üretici ve bunun gibi pek çok özelliğe sahip olmaktadır.
Yaratıcılık potansiyelini beceriye dönüştürebilmek; günlük yaşamda problemlere çözüm bulmayı, zorluklarla ve stresle baş etmeyi kolaylaştırır. Heyecan duymak, merak etmek, soru sormak kişisel gelişimi destekler, yaşamı zenginleştirir, araştırma ve yeni şeyler deneme cesaretini arttırır, bilimin önünü açar. Hayal gücünü ve mizah duygusunu geliştirir, ilgi ve dikkati toplama süresini arttırır, öz güveni pekiştirir. Bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini yükseltir.

Yaratıcılık Eğitiminin Desteklenmesi
Yaratıcılık; esneklik, duyarlılık, akıcılık, orijinallik gibi özellikleri içermektedir. Yaratıcı olmak için her şeyden önce kişinin kendisine güvenmesi, çalışacağı alan hakkında temel teknik bilgilere sahip olması, bağımsız düşünebilmesi, kalıpların dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğe sahip olması gerekir.
Her çocukta yaratıcı olma yeteneği vardır. Farklı olan, yaratıcılığın sürekliliği, derecesi ve ortaya konabilmesidir.
Yaratıcı ortam katı kuralların ve otoritenin olmadığı bir öğrenme ortamıdır. Özgür, serbest bir çevre yaratıcı gücün gelişmesinde önemli bir etkendir. Yaratıcılık için gerekli olan serbestliktir.
Yaratıcılık söz konusu olduğunda yeni deneylere ve gerçeklere açık olmak gerekir. Yaratıcı düşünce tüm bilgileri kullanmak durumundadır. Dolayısıyla bilgiler, veriler çoğaltılıp yoğunlaştırılarak yaratıcılık artırılabilir, geliştirilebilir.
Yaratıcılığın desteklenmesi doğumdan itibaren başlamalıdır. Bu nedenle çocuğun ilk çevresi olan aile, daha sonra oyun ve okul çevresi ve diğer uyarıcılar (radyo, televizyon, dergiler, vs.) yaratıcılığın geliştirilmesinde etkilidir.

Yaratıcılık Eğitiminde Ailenin Rolü:
Doğduğu andan itibaren bebeğin yeni tanıştığı çevre ile uyumunu sağlamak, ailenin özellikle de iletişiminin daha yoğun olduğu annenin görevidir. Bu nedenle anne bebeği ne kadar küçük olursa olsun onunla oynamalı, ona dokunmalı, onu sesli ve sessiz uyaranlarla tanıştırmalıdır. Küçük ses taklitleri yaparak, ona şarkı, ninni söyleyerek sesli uyaranlar vermelidir. Değişik dokularda ve renklerde kumaş toplar, dolgu bebekler, mobiller hazırlanmalı bebek büyüdükçe ona ait eşya ve oyuncaklarının bulunduğu tehlikelerden uzak oynamaya ve yaratmaya elverişli bir fiziksel çevre düzenlenmelidir. Seçilecek oyuncaklar onun duyularına hitap ederken, yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalı, yapılandırılmış oyuncaklar yerine kendi kendine yapıp bozarak, takarak, üst üste koyarak oynayabileceği ve yeni ürünler yaratabileceği nitelikte olmalıdır. Oyunlarında sadece anne değil, babası, büyük kardeşleri ve diğer aile üyeleri de rol almalıdır. Ona yapılan örnekler sunmak yerine gerektiği yerde yol göstermek şeklinde küçük yardımlarda bulunularak etkinliği desteklenmeli, olumlu model olunmalıdır. Çocuklara gereken zaman verilip oyunlarını bitirmeleri sağlanmalıdır.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS